Đăng nhập | Vào học 

Raz-Kids Level A

                                                   
Bài 1: All kinds of faces                           Bài 2: Carlos counts kitten                           Bài 3: My face
                                                         
                                                   
Bài 4: Carlos goes to school                           Bài 5: Fruits                           Bài 6: The bird goes home
                                                         
                                                   
Bài 7: Baby animals                           Bài 8: Bird colors                           Bài 9: Getting dressed
                                                         
                                                   
Bài 10: Going places                           Bài 11: Hamster home                           Bài 12: Hot or Cold
                                                         
                                                   
Bài 13: He runs                           Bài 14: I can                           Bài 15: I save money