Đăng nhập | Vào học 

Đề kiểm tra phần 1

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 1
 
Phần 1: Từ ĐỀ SỐ 1 đến ĐỀ SỐ 10
 
                                           
ĐỀ SỐ 1   ĐỀ SỐ 2   ĐỀ SỐ 3   ĐỀ SỐ 4   ĐỀ SỐ 5
                 
       
ĐỀ SỐ 6   ĐỀ SỐ 7   ĐỀ SỐ 8   ĐỀ SỐ 9   ĐỀ SỐ 10
 
Phần 2: Từ ĐỀ SỐ 11 đến ĐỀ SỐ 20
 
               
ĐỀ SỐ 11   ĐỀ SỐ 12   ĐỀ SỐ 13   ĐỀ SỐ 14   ĐỀ SỐ 15
                 
       
ĐỀ SỐ 16   ĐỀ SỐ 17   ĐỀ SỐ 18   ĐỀ SỐ 19   ĐỀ SỐ 20

 

 

Đề kiểm tra phần 2

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 2
 
Phần 3: Từ ĐỀ SỐ 21 đến ĐỀ SỐ 30
 
                                                         
ĐỀ SỐ 21   ĐỀ SỐ 22   ĐỀ SỐ 23   ĐỀ SỐ 24   ĐỀ SỐ 25
                 
       
ĐỀ SỐ 26   ĐỀ SỐ 27   ĐỀ SỐ 28   ĐỀ SỐ 29   ĐỀ SỐ 30
 
Phần 4: Từ ĐỀ SỐ 31 đến ĐỀ SỐ 40
 
       
ĐỀ SỐ 31   ĐỀ SỐ 32   ĐỀ SỐ 33   ĐỀ SỐ 34   ĐỀ SỐ 35
                 
       
ĐỀ SỐ 36   ĐỀ SỐ 37   ĐỀ SỐ 38   ĐỀ SỐ 39   ĐỀ SỐ 40

 

 

Đề kiểm tra phần 3

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 3
 
Phần 3: Từ ĐỀ SỐ 41 đến ĐỀ SỐ 50
 
       
ĐỀ SỐ 41   ĐỀ SỐ 42   ĐỀ SỐ 43   ĐỀ SỐ 44   ĐỀ SỐ 45
                 
       
ĐỀ SỐ 46   ĐỀ SỐ 47   ĐỀ SỐ 48   ĐỀ SỐ 49   ĐỀ SỐ 50
 
Phần 4: Từ ĐỀ SỐ 51 đến ĐỀ SỐ 60
 
       
ĐỀ SỐ 51   ĐỀ SỐ 52   ĐỀ SỐ 53   ĐỀ SỐ 54   ĐỀ SỐ 55
                 
       
ĐỀ SỐ 56   ĐỀ SỐ 57   ĐỀ SỐ 58   ĐỀ SỐ 59   ĐỀ SỐ 60

Đề kiểm tra phần 4

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 4
 
Phần 4: Từ ĐỀ SỐ 61 đến ĐỀ SỐ 70
 
                                                         
ĐỀ SỐ 61   ĐỀ SỐ 62   ĐỀ SỐ 63   ĐỀ SỐ 64   ĐỀ SỐ 65
                 
       
ĐỀ SỐ 66   ĐỀ SỐ 67   ĐỀ SỐ 68   ĐỀ SỐ 69   ĐỀ SỐ 70
 
Phần 5: Từ ĐỀ SỐ 71 đến ĐỀ SỐ 80
 
       
ĐỀ SỐ 71   ĐỀ SỐ 72   ĐỀ SỐ 73   ĐỀ SỐ 74   ĐỀ SỐ 75
                 
       
ĐỀ SỐ 76   ĐỀ SỐ 77   ĐỀ SỐ 78   ĐỀ SỐ 79   ĐỀ SỐ 80


Đề kiểm tra phần 5

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 5
 
Phần 6: Từ ĐỀ SỐ 81 đến ĐỀ SỐ 90
 
                                                         
ĐỀ SỐ 81   ĐỀ SỐ 82   ĐỀ SỐ 83   ĐỀ SỐ 84   ĐỀ SỐ 85
                 
       
ĐỀ SỐ 86   ĐỀ SỐ 87   ĐỀ SỐ 88   ĐỀ SỐ 89   ĐỀ SỐ 90
 
Phần 7: Từ ĐỀ SỐ 91 đến ĐỀ SỐ 100
 
       
ĐỀ SỐ 91   ĐỀ SỐ 92   ĐỀ SỐ 93   ĐỀ SỐ 94   ĐỀ SỐ 95
                 
       
ĐỀ SỐ 96   ĐỀ SỐ 97   ĐỀ SỐ 98   ĐỀ SỐ 99   ĐỀ SỐ 100

Đề kiểm tra phần 6

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 6
 
Phần 1: Từ ĐỀ SỐ 101 đến ĐỀ SỐ 110
 
                                           
ĐỀ SỐ 101   ĐỀ SỐ 102   ĐỀ SỐ 103   ĐỀ SỐ 104   ĐỀ SỐ 105
                 
       
ĐỀ SỐ 106   ĐỀ SỐ 107   ĐỀ SỐ 108   ĐỀ SỐ 109   ĐỀ SỐ 110
 
Phần 2: Từ ĐỀ SỐ 111 đến ĐỀ SỐ 120
 
               
ĐỀ SỐ 111   ĐỀ SỐ 112   ĐỀ SỐ 113   ĐỀ SỐ 114   ĐỀ SỐ 115
                 
       
ĐỀ SỐ 116   ĐỀ SỐ 117   ĐỀ SỐ 118   ĐỀ SỐ 119   ĐỀ SỐ 120