Đăng nhập | Vào học 

Bài 2: What's this?

Đầu tiên, các em hãy xem video đoạn hội thoại nhé

 

Tiếp theo, các em xem phần nội dung đoạn hội thoại rồi sau đó xem lại video nhé.

                Hello.   Chào các cậu
  Hello, Sally.   Chào Sally.
                                                What's this?   Đây là cái gì thể?
                                                                            It's a book.    Là một cái hộp.
  What's that?   Kia là cái gì thế?
  Haha, It's a box.    Haha. Cũng là một cái hộp.
  Wow!   Ôi chao!
  Wow! What's that?   Ôi chao! Cái gì vậy?
  It's a pencil. Thank you.   Là cái bút chì. Cám ơn cậu.
  You're welcome.   Không có gì
  Wow! Pizza.   Ôi chao. Bánh pizza này.